FluoTech 344

Komfort i elastyczność

 • Duża odporność mechaniczna i trwałość dzięki tekstylnemu wkładowi
 • Swoboda ruchów: dobra elastyczność rękawic
 • Swoboda ruchu, rękawice bardzo rozciągliwe
 • Poprzednia nazwa: Fluotex 344

Specyficzne cechy

Doskonaly komfort przy długotrwałych czynnościach dzięki bawełnianej -trykotowej wewnętrznej warstwie

Zastosowania

 • Inne przemysły
  • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
  • Drukowanie
  • Rafinowanie petrochemiczne
  • Awaryjne interwencje przy wypadkach z udziałem chemikaliów
 • Przemysł mechaniczny
  • Odtłuszczanie i trawienie metali
 • Przemysl chemiczny
  • Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
  • Produkcja żywic i klejów
  • Produkcja farb i lakierów
  • Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
  • Galwanoplastyka

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  3121X
 • Type A
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  ACDEFGJLMN
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407
  X1XXXX
Materiał Fluoroelastomer
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne Gladka
Długość (cm) 37
Grubość (mm) 1.5
Wielkość 9 10
Opakowanie 1 para/worek
1 para/karton
Ochrona chemiczna - FluoTech 344 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obslugi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinać brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu chroniąc przed światłem, z dala od źródeł ciepła i urządzeń elektrycznych.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenolu, ethoxylated zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,2-dichloroetan 99% 107-06-2 289 5 ASTM F739 4
++
2,2,2-trifluoroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
aceton 99% 67-64-1 11 1 ASTM F739 1
-
acetonitryl 99% 75-05-8 48 2 EN 16523-1:2015 4
+
akrylan metylu 99% 96-33-3 19 1 ASTM F739 NT
NA
amoniak 99% 7664-41-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
benzen 99% 71-43-2 494 6 ASTM F739 4
++
chlor 100% 7782-50-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
chlorobenzen 99% 108-90-7 480 6 ASTM F739 4
++
chloroform 99% 67-66-3 480 6 ASTM F739 4
++
chlorowodór 99% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
cykloheksane 99% 110-82-7 480 6 ASTM F739 4
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 51 2 EN 16523-1:2015 4
+
dietyloamina 98% 109-89-7 33 2 EN 16523-1:2015 4
+
dimetyloformamid 99% 68-12-2 45 2 ASTM F739 1
-
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
eter (eter (di)etylowy) 99% 60-29-7 NT NT 3
NA
etylobenzen 99% 100-41-4 480 6 ASTM F739 4
++
fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
fenol 99% 108-95-2 NT NT 4
NA
furfural 99% 98-01-1 133 3 ASTM F739 NT
NA
jodometan (jodek metylu) 99% 74-88-4 349 5 ASTM F739 NT
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 13 1 ASTM F739 1
-
ksylen 99% 1330-20-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas akrylowy 95% 79-10-7 254 5 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas akrylowy 99% 79-10-7 NT NT 3
NA
kwas azotowy 10% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 100% 7697-37-2 144 4 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas azotowy 20% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 40% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 50% 7697-37-2 NT NT 4
NA
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 399 5 EN 16523-1:2015 4
++
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 219 4 EN 374-3:2003 4
++
n-heksan 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 4
++
n-heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 4
++
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 55 2 ASTM F739 1
-
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
octan butylu 99% 123-86-4 37 2 ASTM F739 1
-
octan etylu 99% 141-78-6 17 1 ASTM F739 1
-
octan winylu 99% 108-05-4 17 1 ASTM F739 NT
NA
pentan 99% 109-66-0 480 6 ASTM F739 4
++
styren 99% 100-42-5 480 6 ASTM F739 4
++
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 8 0 ASTM F739 1
-
toluen 99% 108-88-3 480 6 EN 374-3:2003 4
++
trichloroetylen 99% 79-01-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.