AdvanTech 519

Chemiczna ochrona nitrylu w połączeniu z doskonałą odpornościa mechaniczną.

 • Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopie zawartości cząstek, nie-lotnych osadów, ciał obcych "="> kompatybilność klasa ISO 4.
 • Optymalna manualność bez zmniejszania odporności chemicznej.
 • Lepsza ochrona przed rozpuszczalnikami organicznymi niż rękawice z naturalnego lateksu.
 • Zalecane dla osób uczulonych na proteiny w naturalnym lateksie.
 • Poprzednia nazwa: Stansolv 519

Szczegóły produktu

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 388
  2001X
 • Type B
  Specyficzna ochrona chemiczna EN 374
  JOT
 • Mikroorganizmy EN 374
Materiał Nitryl
Kolor Zielony
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Chlorowana
Długość (cm) 33
Grubość (mm) 0.30
Wielkość 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
12 par/worek
72 par/karton
Środowisko krytyczne - AdvanTech 519 - situation
Środowisko krytyczne - AdvanTech 519 - situation

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Osoby uczulone na dwutiokarbaminiany i tiazole nie powinny używac tych rękawic.
 • Rozpakować i założyć rękawice zgodnie z procedurą obowiazujacą w danym miejscu pracy. Umieścić palce w rękawicy. Delikatnie wciągnąć rękawice na jedną rękę, następnie na drugą rękę i dopiero wówczas dopasować je ostatecznie.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w warunkach pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE".
 • Nie używać rękawic w kontakcie z chemikaliami przez dłuższy czas niż zmierzony czas przenikania. Odnieść się do załączonej tabeli odporności chemicznej lub skontaktować sie z Serwisem Technicznym Obsługi Klienta - MAPA PROFESSIONNEL, aby poznać czas przenikania danych rękawic. Używać na przemian 2 pary rękawic w przypadku długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikiem.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Zdjąć rękawice, nie dotykając zewnętrznej powierzchni : zdjąć pierwszą rękawicę i trzymać ją w ręce pokrytej rękawicą. Odwinąć brzeg mankietu drugiej rękawicy nad obiema rękawicami i wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokich temperatur.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Dokumentacja

Wybierz rodzaj dokumentu jaki potrzebujesz
Wyślij lub pobierz dokumenty

Możesz wysłać dokumenty na adres e-mail lub pobrać je na dysk swojego komputera.

Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana.

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, otrzymasz zbiorczy plik w formacie ZIP.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 52 2 ASTM F739 NT
NA
1,1,2,2-tetrachloroetan 98% 79-34-5 12 1 ASTM F739 NT
NA
1,3 - Dichlorobenzen 98% 541-73-1 19 1 ASTM F739 NT
NA
1,3 etoksy propionan (3-etoksypropionian etylu) 99% 763-69-9 76 3 ASTM F739 NT
NA
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 250 5 ASTM F739 NT
NA
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 216 4 ASTM F739 NT
NA
2-pirolidyna 99% 123-75-1 21 1 ASTM F739 NT
NA
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 358 5 EN 374-3:2003 4
++
2,2,2-trifluoroetanol 99% 75-89-8 11 1 ASTM F739 NT
NA
3-metoksypropionian metylu 100% 3852-09-3 28 1 ASTM F739 NT
NA
aceton 99% 67-64-1 4 0 ASTM F739 NT
NA
alkohol izobutylowy 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
anilina 99% 62-53-3 30 1 ASTM F739 NT
NA
benzyna mixture 8030-30-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 480 6 ASTM F739 NT
NA
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
chlorek tetrametyloamoniowy 25% 75-59-2 720 5 ASTM F739 NT
NA
cykloheksane 99% 110-82-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
cyklopentanon 99% 120-92-3 6 0 ASTM F739 NT
NA
dietanoloamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
etanol 95% 64-17-5 92 3 ASTM F739 NT
NA
eter (eter (di)etylowy) 99% 60-29-7 20 1 ASTM F739 NT
NA
eter etylowo-tert-amylowy 96% 994-05-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
eter monometylowy glikolu propylenowego 99% 107-98-2 111 3 ASTM F739 NT
NA
fenol 85% 108-95-2 111 3 ASTM F739 NT
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 NT
NA
fosforyn trimetylu 97% 121-45-9 24 1 ASTM F739 NT
NA
furfural 99% 98-01-1 17 1 ASTM F739 NT
NA
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 NT
NA
heksametylodisilazan (HMDS) 98% 999-97-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
hydrazyna 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
hydrazyna 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 18 1 ASTM F739 NT
NA
ksylen 99% 1330-20-7 11 1 EN 374-3:2003 1
-
kumen 98% 98-82-8 189 4 ASTM F739 NT
NA
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas azotowo-solny (woda królewska) mixture 8007-56-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas azotowy 70% 7697-37-2 14 1 ASTM F739 NT
NA
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 261 5 ASTM F739 NT
NA
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 200 4 ASTM F739 NT
NA
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
kwas octowy 99% 64-19-7 43 2 ASTM F739 NT
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 11 1 EN 374-3:2003 NT
NA
L-mleczan (-)- etylu 98% 687-47-8 152 4 ASTM F739 NT
NA
m-krezol 97% 108-39-4 130 4 ASTM F739 NT
NA
metanol 99% 67-56-1 12 1 EN 374-3:2003 1
-
mieszanka Bioact 115 mixture NA 123 4 ASTM F739 NT
NA
n-heksan 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
n-heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 21 1 ASTM F739 NT
NA
nafta mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
nitrobenzen 99% 98-95-3 17 1 ASTM F739 NT
NA
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 75 3 ASTM F739 NT
NA
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (PGMEA) 99% 108-65-6 103 3 ASTM F739 NT
NA
octan butylu 99% 123-86-4 12 1 EN 374-3:2003 1
-
oleum (bez SO3) 67% 8014-95-7 358 5 ASTM F739 NT
NA
ortokrzemian (tetra)etylu 100% 78-10-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
polichlorowany bifenyl (PCB) (50%) w 1,2,4-trichlorobenzenie mixture 11097-69-1 180 4 ASTM F739 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 440 5 ASTM F739 NT
NA
styren 99% 100-42-5 5 0 EN 374-3:2003 NT
NA
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 53 2 ASTM F739 NT
NA
terpentyna mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 243 5 ASTM F739 NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 42 2 EN 374-3:2003 2
=
toluen 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)

Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.

Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.

Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.

NT : Not tested

NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.