Prawo i normy europejskie

Dyrektywy dotyczące środków ochrony osobistej służą ujednoliceniu przepisów obowiązujących w krajach członkowskich oraz wyznaczaniu norm i wymagań, które muszą zostać spełnione przez poszczególne produkty oraz użytkowników.
Normy europejskie wyznaczają parametry techniczne, które są niezbędne do spełnienia owych wymagań.

Firma Mapa Professional chciałaby skorzystać z okazji, by przybliżyć te wymagania.

 • Dyrektywa 89/656/EWG (Stosowanie) opisuje wymagania, które muszą spełnić pracodawcy w zakresie dostarczenia swoim pracownikom środków ochrony osobistej i stosowania tych środków przez pracowników.

 • Dyrektywa 89/686/EWG (Rodzaje środków) opisuje wymagania, które muszą zostać spełnione, aby móc sprzedawać środki ochrony osobistej na rynku europejskim.

 • Gama wytwarzanych przez firmę Mapa Professional rękawic otrzymała certyfikat CE w zakresie zgodności z tymi podstawowymi wymaganiami. Wszystkie wyroby posiadają znak zgodności „CE”.

Kategorie certyfikacji CE

Kategoria 1: Producent jest odpowiedzialny za zgodność produktów z najważniejszymi wymogami Dyrektywy.

 

Kategoria 2: Świadectwo zgodności przyznane przez jednostkę notyfikowaną.

 

Kategoria 3: Świadectwo zgodności oraz regularne inspekcje procesu produkcji wykonywane w zakładzie producenta przez jednostkę notyfikowaną.

Piktogramy stosowane na rynku europejskim

Prawne regulacje dotyczące sektora spożywczego

Przepisy obowiązujące w Europie

Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad obchodzenia się z artykułami żywnościowymi, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Europie. Najważniejszy przepis europejski (1935/2004) określa i wyznacza pewne przepisy ramowe, zastrzegając jednocześnie, iż państwa członkowskie UE mogą wprowadzać bardziej szczegółowe przepisy. Te kroki mogą być realizowane na poziomie krajowym.

 

Niniejsze przepisy (1935/2004)

Dotyczą przedmiotów, które mogą mieć kontakt z artykułami żywnościowymi.

Definiują wymagania ogólne:

Przedmioty takie musza zostać zaprojektowane zgodnie z najlepszymi praktykami, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia lub skażenia żywności jakimikolwiek związkami składowymi w ilościach, które mogłyby być niebezpieczne dla zdrowia człowieka lub grozić zmianą składu artykułu żywnościowego.

Oraz określają substancje i elementy, których obecność dopuszcza się w określonych dawkach:

 • Limit zanieczyszczenia całkowitego lub jednostkowego
 • Limity zawartości niektórych substancji
 • Lista dopuszczonych składników

Określają warunki, jakie musi spełniać oznakowanie: piktogram pokazujący „kieliszek i widelec” lub formułę „do kontaktu z żywnością”.

Oznakowanie takie powinno być zrozumiałe i w żadnym wypadku nie może dezinformować potencjalnego użytkownika.

Deklaracja zgodności dla artykułów żywnościowych:

ustalona przez producenta w oparciu o testy przeprowadzane bez obowiązkowej weryfikacji wykonywanej przez stronę trzecią. Prosimy mieć na uwadze fakt, iż punkt ten nie podlega dalszemu sprawdzaniu w przypadku wydawania certyfikatu AET (certyfikat przyznawany na zakończenie procesu certyfikacji).

W związku z tym należy zachować dużą ostrożność związaną z interpretacją opisywanego znaku. 

Europejskie dyrektywy szczegółowe (82/711 oraz 85/572)

Ustanowienie ogólnych wytycznych oraz zdefiniowanie środków symulujących (symulantów) używanych do badania zanieczyszczeń w materiałach, w zależności od rodzaju żywności.

3 najważniejsze zasady:

 • Materiały, które mogą mieć styczność ze wszystkimi rodzajami artykułów żywnościowych muszą być badane z użyciem następujących 3 płynów modelowych imitujących żywność: kwas octowy (3%), etanol (10%) oraz olej (oliwy) z oliwek.
 • Materiały, które mogą mieć styczność z określonymi rodzajami artykułów żywnościowych muszą być badane z użyciem jednego lub dwóch z trzech wymienionych płynów modelowych (patrz tabela dołączona do dyrektywy 85/572). W niektórych przypadkach w miejsce kwasu stosowana jest woda destylowana.
 • Informacja dotycząca stosowania oliwy jako płynu modelowego: Aby uwzględnić fakt, iż stopień zanieczyszczenia niektórych tłuszczów może być znacznie niższy niż czystej oliwy uzyskiwanej z oliwek, zmierzoną wartość można podzielić przez odpowiedni współczynnik korekcyjny, o wartości od 1 do 5, w zależności od artykułu spożywczego. W efekcie, w przypadku tłuszczów wyróżnia się 5 klas artykułów żywnościowych.

Zestawienie wymogów prawnych

Zakres odpowiedzialności producenta w branży rolno-spożywczej: Producenci jako jedyni ponoszą wyłączną odpowiedzialność prawną za jakość swoich produktów pod względem sanitarnym.

Testy szczegółowe wymagane przez prawo: 
Wszystkie związki i komponenty stosowane do produkcji rękawic muszą najpierw znaleźć się na obowiązującej w danym kraju liście związków i substancji dopuszczonych.
Następnie rękawice muszą zostać poddane testom badających powstawanie zanieczyszczeń ogólnych i szczegółowych, w zależności od rodzaju żywności, do której dane rękawice są przeznaczone.
UWAGA: Dana rękawica może otrzymać dopuszczenie do stosowania wraz z określonymi artykułami żywnościowymi, z innymi zaś nie.

Przyznawanie klas dopuszczeń dla rękawic podlega bardzo szczegółowym przepisom:

Aby dana rękawica mogła otrzymać znak dopuszczenia z „kieliszkiem i widelcem”, musi pomyślnie przejść testy dla wszystkich artykułów żywnościowych.
Jednakże symbol ten może być stosowany również w zestawieniu z jasnymi i wyraźnymi ograniczeniami dotyczących użytkowania.

UWAGA: Żaden z przepisów nie zobowiązuje producentów branży rolno-spożywczej do stosowania rękawic opatrzonych tym znakiem. Jednakże odpowiednie przepisy zobowiązują ich do stosowania rękawic, które pomyślnie przeszły standardowe testy, odpowiednie do produkowanych artykułów żywnościowych, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia lub skażenia produkowanych wyrobów.

Kategorie certyfikacji IFS i BRC

Obok normalnie obowiązujących przepisów i norm międzynarodowych (ISO 22000), federacje podmiotów zajmujących się sprzedażą i dystrybucją żywności we Francji, Niemczech i Włoszech wprowadziły dodatkową kategorię certyfikacji, dotyczącą przede wszystkim bezpieczeństwa żywności. Jest to tzw. Międzynarodowa Specjalna Norma dla Żywności IFS (International Featured Standard for Food).
Celem normy IFS 5 (wersja 5, obecnie obowiązująca) jest wspomaganie producentów w zabezpieczaniu procesów produkcji przed zanieczyszczeniami i skażeniem, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków produkcji.

Brytyjskie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego BRC (British Retail Consortium) opracowało podobną kategorię certyfikacji (Global Standard for Food Safety) obowiązującą w Wielkiej Brytanii. Przepisy IFS i BRC są stale aktualizowane w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa produktów żywnościowych.

Największe sieci handlu detalicznego nakładają na swoich dostawców obowiązek przeprowadzania corocznego audytu (IFS 5 / BRC).

 

 • Normy obowiązkowe, dotyczące każdego miejsca, w którym odbywa się produkcja: główny zakres zastosowania dotyczy wszelkich czynników, które mogą zetknąć się z artykułami żywnościowymi w trakcie procesu produkcji. W coraz szerszym zakresie obejmuje on także rękawice.
 • Wymuszające stałą poprawę jakości i bezpieczeństwa: w przypadku gdy audyt wykazuje, że dany producent nie spełnia wszystkich wymagań, audytorzy nakładają na takiego producenta obowiązek podwyższenia standardów obiektów produkcyjnych w najbliższych latach.

Ponieważ wymagania związane z umieszczaniem znaku „kieliszka i widelca” nie są wystarczająco precyzyjne, a ich stosowanie nie jest sprawdzane przez niezależną organizację certyfikującą, wymagane jest przeprowadzanie odpowiednich testów, zarówno samej żywności, jak i procesów produkcji.

Misja i rola Mapa Professional

 • Dostarczanie na rynek szerokiej gamy specjalistycznych rękawic o parametrach spełniających obowiązujące przepisy.

Jeżeli obecny jest symbol „kieliszka i widelca”, wyszczególniane są wszelkie ograniczenia, ściśle zgodnie z normami europejskimi, w odniesieniu do wszystkich materiałów i przedmiotów mogących wejść w kontakt z żywnością.

 • Patrz Dyrektywa 85/572

Zapewnienie w dyrektywie szczegółowej tabeli z precyzyjnymi informacjami dotyczącymi wyników zetknięcia się z 88 różnymi klasami artykułów żywnościowych.
Więcej informacji na temat tego linku : Kliknij tutaj 

 • Dostarczanie rozwiązań na miarę indywidualnych wymagań odbiorców

Zastosowanie i możliwości wykorzystywania rękawic często znacznie różnią się w poszczególnych sytuacjach. Mapa Professional dostosowuje swoje produkty do wymagań każdej konkretnej sytuacji.

 

KATEGORIA 1: regulowane warunki testu (2 godz., 40°C), odpowiadające warunkom pracy

  • Jeżeli dana rękawica uzyskuje dopuszczenie do stosowania z artykułami żywnościowymi, Mapa Professional automatycznie wydaje certyfikat dopuszczenia dla danej klasy żywności (certyfikat Mapa Professional lub certyfikat wydawany dla danego klienta).
  • Jeżeli dana rękawica nie uzyskuje dopuszczenia do stosowania z artykułami żywnościowymi, jest ona uznawana za niekompatybilną i Mapa Professional oferuje inny rodzaj rękawicy

   

  KATEGORIA 2: regulowane warunki testu (2 godz., 40°C), nie odpowiadające warunkom prac

  Mapa Professional definiuje i przeprowadza odpowiednie testy zgodne z głównym przepisem europejskim 1935/2004.

   

  W obu przypadkach Mapa Professional w pełni odpowiada za jakość i systemy bezpieczeństwa odnoszące się do artykułów żywnościowych (ISO 22000, HACCP).

  Kontakt

  W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.