Zastrzeżenie prawne

Zgodnie z postanowieniami art. 6 III 1° francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej informujemy, że:

  • Niniejsza witryna jest własnością MAPA SAS, spółki akcyjnej uproszczonej z kapitałem zakładowym w wysokości 35.000.010,00 euro, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod numerem 314 397 720, numer VAT: FR92314397720, której siedziba znajduje się przy 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 - COLOMBES - Francja (e-mail: mkgpro.mapaspontexfrping@newellcopong.com; numer telefonu: 01 49 64 22 00) .
  • Dyrektorem ds. publikacji internetowych jest Anne Te Simon, pełniący funkcję menedżera ds. marketingu;
  • Hosting strony zapewnia Link by Net SAS, spółka akcyjna uproszczona zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny pod numerem 430 359 927 – 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, Francja – numer telefonu: 01 48 13 00 00. »;
  • Numer rejestracyjny producenta: FR006823 (numer rejestracyjny zgodnie z artykułem L.541-10 francuskiego kodeksu ochrony środowiska naturalnego).

Ogólne warunki użytkowania

Preambuła

Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych im w tej witrynie tylko pod warunkiem, że akceptują niniejsze ogólne warunki użytkowania. Użytkownik witryny potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki użytkowania i zgadza się na ich przestrzeganie. Użytkownik potwierdza, że posiada kompetencje i zasoby niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z witryny.

Cel

Celem niniejszych OWU jest ustalenie warunków korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem http://www.mapa-pro.com .

Termin wejścia w życie

Niniejsze warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem ich publikacji on-line i są wiążące od daty pierwszego skorzystania z witryny przez użytkownika. Niniejsze warunki użytkowania są wiążące przez cały okres korzystania z witryny i do czasu, gdy nowe warunki użytkowania zastąpią te warunki. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać się z korzystania z usług i witryny, ale wciąż ponosi odpowiedzialność za wszelkie wcześniejsze korzystanie z nich..

Linki

Firma MAPA SAS zastrzega sobie możliwość umieszczania w swojej witrynie internetowej linków umożliwiających dostęp do stron internetowych innych niż te, które znajdują się w jej witrynie. Użytkownicy są poinformowani, że wszelkie strony, do których mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem linków, nie należą do firmy MAPA SAS. Firma MAPA SAS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na tych stronach, uzyskanych w wyniku kliknięcia linków. Zamieszczanie linków do tej witryny bez wyraźnej uprzedniej zgody firmy MAPA SAS jest zabronione. Redaktor witryny nie ponosi odpowiedzialności za dostęp użytkowników za pośrednictwem zamieszczonych w witrynie linków do innych zasobów prezentowanych w Internecie.

Odpowiedzialność redaktora witryny

Firma MAPA SAS nie ponosi odpowiedzialności za:

  • jakość usługi, usługa jest oferowana „tak jak jest”;

  • wszelkie zakłócenia w korzystaniu z witryny;
  • brak możliwości korzystania z witryny;
  • naruszenia bezpieczeństwa komputerowego, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkownika i jego danych;
  • ogólnie wszelkie naruszenia praw użytkowników.

Redaktor witryny dokłada wszelkich starań, aby zaoferować użytkownikom dostępne i sprawdzone informacje i/lub narzędzia, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dostępności informacji i/lub obecność wirusów. Informacje podane przez redaktora witryny nie zwalniają użytkownika z dodatkowej, dostosowanej analizy. Redaktor witryny nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności informacji rozpowszechnianych w witrynie. W związku z tym użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z nich na własną wyłączną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z usług witryny wraz z wszelkimi informacjami, do których mogą mieć dostęp, wyłącznie dla celów osobistych oraz w celach zgodnych z porządkiem publicznym, moralnością publiczną i prawami osób trzecich. Użytkownicy potwierdzają, że sprawdzili, czy używana przez nich konfiguracja komputera nie zawiera żadnych wirusów i jest w doskonałym stanie technicznym. Użytkownicy zobowiązują się nie zakłócać innym użytkownikom korzystania z witryny oraz nie uzyskiwać dostępu do tych części witryny, do których dostęp jest zastrzeżony. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu komputerowemu firmy MAPA SAS lub innych użytkowników. Użytkownicy zobowiązują się nie zakłócać ani nie przerywać normalnego działania witryny. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować żadnych działań w celach komercyjnych, politycznych lub reklamowych, ani żadnej formy akwizycji handlowej, a w szczególności wysyłania niechcianych wiadomości e-mail (spamu). Użytkownicy zobowiązują się nie gromadzić, nie wykorzystywać i nie przetwarzać w żaden sposób danych osobowych innych użytkowników. Użytkownicy zobowiązują się zwolnić firmę MAPA SAS z odpowiedzialności w przypadku reklamacji, roszczeń, działań prawnych, postępowań i wszelkich nakazów przeciwko firmie MAPA SAS wynikających z nieprzestrzegania przez nich warunków użytkowania.

Własność intelektualna

Elementy należące do firmy MAPA SAS, takie jak witryna Internetowa, znaki towarowe, rysunki, projekty, obrazy, teksty, zdjęcia, logo, karty graficzne, oprogramowanie, wyszukiwarki, bazy danych itd., są jej wyłączną własnością. Niniejsze warunki użytkowania nie wiążą się z przeniesieniem na rzecz użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do elementów należących do firmy MAPA SAS. Jakiekolwiek przedstawianie witryny w całości lub w części przez jakąkolwiek firmę bez wyraźnej zgody redaktora witryny jest zabronione i stanowi naruszenie podlegające karze zgodnie z artykułami L. 335-2 i kolejnymi francuskiego kodeksu własności intelektualnej. To samo tyczy się baz danych umieszczonych w witrynie, które są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. stanowiącej transpozycję do kodeksu własności intelektualnej dyrektywy wspólnotowej z dnia 11 marca 1996 r. odnoszącej się do ochrony prawnej baz danych. Znaki towarowe redaktora witryny i jego partnerów, a także zawarte w witrynie logo, są znakami towarowymi (słowno-graficznymi lub nie) i są zastrzeżone. Znaki towarowe i logo zawarte w sekcji „Znajdź dealera” należą do wymienionych firm. Wszelkie powielanie tych znaków towarowych lub logo, w całości lub w części, wykonane w oparciu o elementy znajdujące się w witrynie bez wyraźnej zgody redaktora witryny jest zatem zabronione przez artykuł L. 713-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Ochrona danych osobowych

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o komputerach, plikach danych i swobodach z późniejszymi zmianami, zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w tej witrynie zostało zarejestrowane w CNIL (Francuska Agencja Ochrony Danych), która wydała pokwitowanie nr 458039. Użytkownicy są poinformowani, że zgodnie z art. 32 ww. ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, informacje ujawnione w formularzach zamieszczonych w witrynie są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na ich zapytanie i są przeznaczone dla redaktora witryny internetowej, osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, do celów administracyjnych i komercyjnych lub – w przypadku, gdy informacje są podane przez użytkownika w sekcji „Poproś o wycenę” (czyli jego dane kontaktowe oraz treść zapytania ofertowego), zostaną one również przesłane do dystrybutorów wybranych do uzyskania ww. ofert. Użytkownicy są poinformowani, że mają prawo do wyszukiwania, uzyskiwania dostępu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn związanych z danymi osobowymi, które ich dotyczą, w formie pisemnej na następujący adres: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes lub data.privacyping@newellcopong.com , dołączając kopię dokumentu tożsamości. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, dotyczącej komputerów, plików danych i swobód, których naruszenie jest karalne w systemie prawa karnego. W szczególności użytkownicy muszą powstrzymać się od gromadzenia, przywłaszczania i niewłaściwego wykorzystywania oraz, ogólnie rzecz biorąc, od wszelkich działań, które mogłyby stanowić naruszenie prywatności lub zaszkodzić reputacji osób w odniesieniu do informacji umożliwiających identyfikację, do których mają dostęp.

Usługa komunikacji biznesowej    

Adres elektroniczny firmy MAPA SAS i każdego z jego członków jest zarezerwowany wyłącznie do użytku biznesowego. Wszelkie pliki lub dokumenty biznesowe przeznaczone dla firmy MAPA SAS muszą być przekazywane na te adresy firmowe. 

Właściwe prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki użytkowania są regulowane przez prawo francuskie. Odnosi się to zarówno do przepisów materialnych, jak i proceduralnych. Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszych warunków użytkowania leżą w gestii sądów francuskich.

Projektowanie i rozwój produktu

GAYA - Manufacture digitale
Nasz zespół pomoże Ci zbudować i wdrożyć Twoją cyfrową strategię.

Autor fotografii

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia