Głównym celem naszej pracy w Mapa Professional jest ochrona ludzi i dotyczy to również naszych pracowników oraz lokalnych społeczności! 

Nasze zobowiązania :

Zabezpieczenie i ochrona pracowników odpowiedzialnych za produkcję naszych rękawic

Stale inwestujemy w bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy, stosując podejście „Bezpieczeństwo przede wszystkim”. Wszyscy nasi pracownicy są szkoleni w zakresie BHP i dbamy o stosowanie przez nich środków ochrony indywidualnej.  

Ponadto nasze zakłady posiadają certyfikaty ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). 

Wdrożyliśmy również rygorystyczne zasady etyki w zakresie praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W naszych zakładach w Malezji jako pierwsi spełniliśmy wymagania BSCI/ SEDEX, które wykonują coroczne audyty w naszych obiektach produkcyjnych. Wszyscy nasi poddostawcy mają obowiązek przestrzegać naszych zasad postępowania, a ci, którzy wykonują pracę w obszarach wysokiego ryzyka, podlegają corocznemu audytowi.   

Zapewnianie opiekuńczej kultury firmy

Promujemy kulturę opiekuńczości opartą na szacunku, autonomii i odpowiedzialności. Dążymy do zapewnienia pracownikom warunków sprzyjających spełnieniu i rozwojowi zawodowemu. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w niskim poziomie rotacji pracowników, ale również w wieloletnich stażach pracy w naszej firmie oraz wysoce rozwiniętej polityce szkoleń. Prowadzimy aktywną politykę socjalną wykraczającą poza wymagania ustawowe, niezależnie od kraju, w którym znajduje się nasza siedziba lub w którym prowadzimy działalność. Przykładowo, oferujemy ubezpieczenia zdrowotne, programy mentoringu oraz politykę 100% pokrycia kosztów rekrutacji w Malezji. 

Zobowiązanie na rzecz lokalnego otoczenia

Wypracowaliśmy relacje oparte na wysłuchiwaniu potrzeb oraz dialogu z lokalnymi władzami oraz społecznościami w krajach, w których prowadzimy działalność. W pierwszej kolejności wykorzystujemy surowce i materiały opakowaniowe pozyskiwane w pobliżu naszych zakładów. Naszym pracownikom umożliwiamy również aktywny udział w miejscowych działaniach charytatywnych, mając na celu niesienie pomocy lokalnym społecznościom. 


Nasze cele do 2025

  • Przeszkolić 100% naszych pracowników w zakresie CSR  

  • Ograniczyć liczbę wypadków przy pracy o 40% w ciągu 5 lat (począwszy od 2020 r.)